In English
 

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ry:stä ja Autoalan Keskusliitto ry:stä. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

 

toteutunut ensirekisteröintien määrä

autoalan ensirekisteröintiennuste

2014

2015

2016

2017

julkaisuajankohta

henkilöautot

106 236

108 812

118 991

120 000 

8.2.2017

pakettiautot

10 624

11 431

13 523

15 000 

8.2.2017

kuorma-autot, alle 6 t
 410 338 434 500 3.2.2017
kuorma-autot, 6-16 t
 197 243 297 320 3.2.2017
kuorma-autot, yli 16 t
 1 953
 2 126
 2 599
 2 800
 3.2.2017

kuorma-autot

2 560

2 707

3 330

3 620

3.2.2017

linja-autot 691 526 586 520 3.2.2017

Myyntiennusteet perustuvat talouden lievään kasvuun sekä autoveron maltilliseen alenemiseen vuosina 2016–2019. Valtiovarainministeriön ennuste vuosien 2017–2018 talouskasvulle on 0,9-1,0 %. Tutkimuslaitosten ja rahoitusalan ennusteet vuosien 2017 bkt:n kasvusta ovat 1,0-1,8 %. Viennin kasvun on ennakoitu vuosina 2017 ja 2018 olevan bkt:n kasvua nopeampaa.

Henkilöautoja on tänä vuonna arvioitu ensirekisteröitävän 120 000. Ensirekisteröintien määrän kasvu 120 000 henkilöautoon tarkoittaisi noin 1 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 % edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena. Kasvun on kuluvana vuonna arvioitu jäävän maltillisemmaksi, vaikka autovero alenikin pienenä portaana myös vuoden 2017 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriön tammikuussa julkaisemassa selvityksessä käsiteltiin autoilun verorakenteen mahdollisia muutoksia. Verotuksen mahdollisista pitkän aikavälin muutoksista käyty keskustelu aiheutti lyhytaikaisen markkinahäiriön, jonka vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta tulevien kuukausien aikana. Näin ollen henkilöautojen kysyntäennustetta tarkennetaan seuraavan kerran touko-kesäkuussa.

Kuljetusten kysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Kuljetuskysynnän on lähivuosina arvioitu kasvavan, sillä viennin ja investointien määrän on ennakoitu kasvavan enemmän kuin viime vuonna. SKAL:n kuljetusbarometrien mukaan vuosi 2016 oli kuljetusyrityksille ennakoitua parempi. Edellistä vuotta suurempi osuus kuljetusyrityksistä oli joko vaihtanut kalustoaan uudempaan tai suunnitteli kalustoinvestointeja. Myös henkilöstömäärän ja kannattavuuden kehitys ennakoitiin vuoden 2016 ja vuoden 2017 alkuvuoden barometrissä useammin kasvavaksi kuin vuoden 2015 barometreissä.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Pienten kuorma-autojen kysyntä on samaan aikaan pienentynyt ja pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä on kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Autoalan ennusteen mukaan vuonna 2017 ensirekisteröitäisiin noin 15 000 pakettiautoa.

Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin ennakoitiin kasvavan noin 2 800 ajoneuvoon, eli noin 8 % vuoteen 2016 verrattuna. 6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan samalla osuudella, jolloin kokonaismäärä olisi 320. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien trendin on ennakoitu seuraavan pakettiautojen viime vuosien kasvukehitystä. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoitiin kasvavan 500 ajoneuvoon.

Uusia linja-autoja hankittiin joukkoliikennelain muutoksen seurauksena poikkeuksellisen paljon vuosina 2014–2015. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on 2000-luvulla vaihdellut vuosittain 400–500 ajoneuvon välillä. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän vuonna 2017.


print